E-FATURA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Haber: Seda Liman ZENGİN- Gelibolu Ticaret Odası ve Çanakkale Mali Müşavirler Odası İşbirliği ile dün saat 10:00 da Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunsa YMM. Ahmet Güzdüz tarafından “509 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Getirilen E-Uygulamalar, Elektronik Uygulamalara Gecişte Sürelerve Kriterler ” konuları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

509 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Getirilen E-Uygulamalar, Elektronik Uygulamalara Gecişte Süreler ve Kriterler toplantısına katılan muhasebecilere ve diğer konuklara kimler e-fatura düzenleyecektir, uygulamadan yararlanma yöntemleri,e-fatura zorunluluğu kimlere uygulanır,ihracat işlemlerinde e-fatura uygulama zorunluluğu, e-arşiv fatura düzenlemek zorunda olanlar konuları hakkında bilgilendirmede bulunan YMM. Ahmet Gündüz; e fatura hakkında en sık sorulan soruları da toplantıya katılan muhasebecilere cevapladı.
E-defter in ne anlama geldiğini,454 Nolu VUK Tebliğine göre kapsamlar,mali mühür nedir?, Muhafaza ve İbrazı nasıl olur?, Berat Yükleme ve Alma süreleri,E -defter mücbir sebep halleri gibi konularda bilgilendirmede bulundu.r
Toplantıda GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan tebliğe göre:
2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1.7.2020 tarihi ile e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.
ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 1.1.2020 tarihinden itibaren) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmektedir.
Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında 1/7/2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ ların da 1.1.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu öngörülmektedir.
GİB’in, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilebilmesi öngörülmektedir.
2019’da hangi mükellefler e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır?
e-Defter ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterler, standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanacak ve bastırılmaksızın kaydedilecektir.
Ayrıca, bu hukuki ve teknik düzenlemeler sonucunda ilgililer için ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanınacaktır.
GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan tebliğe göre:
2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.7.2020 tarihine kadar e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.
ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler 1.1.2020 tarihinden itibaren) e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.
GİB’in , yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilebilmesi öngörülmektedir.
2019’da hangi mükellefler e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır?
e-Arşiv Fatura uygulaması ile dijital ortamda hızlıca fatura oluşturabilir ve e-Fatura’ya kayıtlı olmayan mükelleflere kolayca elektronik fatura gönderebilirsiniz!
GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan tebliğe göre:
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların 1.1.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunludur.
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 1.1.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunludur.
2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçecekler.
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.1.2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali (GİB PORTAL) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilecek.
483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi öngörülmektedir.
GİB’in nın, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 1 aylık süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi öngörülmektedir.2019’da hangi mükellefler e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır?
e-İrsaliye uygulaması ile kağıt irsaliyeler artık GİB tarafından belirlenen standartlara göre elektronik belge olarak düzenlenecek, elektronik ortamda iletilip, muhafaza ve ibraz edilecek.
GİB Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan tebliğe göre:
e-İrsaliye için zorunlu başlangıç tarihi 01.07.2020’dir.
e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına 1/7/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları, mal sevkiyatı işlemleri ile serbest meslek mensubu grupları belirlenmiştir.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1.7.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara da sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve muhatabına talebi doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda iletilmesi öngörülmüştür.
E-Defter Mücbir Sebep Halleri
E-Defter Mücbir Sebep Halleri nedeniyle özel Entegratör veya Bakanlık tarafından ikincil örneklerinin temin edilmemesi halinde; şirket yetkilileri söz konusu durumun öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ticari işlemlerin olduğu yetkili mahkemece ZAYİ BELGESİ verilmesini isteyebilir.
Bu belge ile BAKANLIĞA yazılı başvurulması halinde, bakanlık e-defter uygulamasını, kayıtlarını yeniden oluşturulması için mükellefe izin verilebilir.E-defter tutanlar, defterlerin oluşturulması sırasında gerekli teknik ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.”denilerek toplantıya katılan muhasebecilere gerekli bilgiler aktarıldı.
 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.