SİYASETTE BAŞARININ ANAHTARI

Prof. Dr. Halit YEĞENGİL
Makine Yüksek Mühendisi

Son yıllarda gerek dünyada ve gerekse ulusal ölçekte siyasetin temel parametrelerinde önemli ve hızlı değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Uluslararası ölçekte yaşanan hızlı değişim, tek kutuplu dünyanın değişip küreselleşmenin hız kazanması ve kitlelerin eğitim düzeyinin yükselmesinin etkisiyle siyasal katılımın niteliğinin değişmesiyle yakından ilişkilidir. Ulusal ölçeklerde de ülkeden ülkeye değişmekle birlikte demokratik kurum ve kuralların kökleşmesi, sivil toplumun ulusal ölçekte siyasetteki etkisinin artması, uluslararası sivil toplum örgütlerinin dayanışması ve küresel örgütlerin baskısı nedeniyle siyasetin çehresi değişmeye başlamıştır.•Bütün bu değişim ve dönüşüm sürecine ve ülkeden ülkeye farklı koşullar bulunmasına karşın, siyasette başarının anahtarının yeni bir yöntemi olduğu görülmektedir.Aşağıda yöntem açıklanmaktadır.•Siyasette başarının anahtarı olarak yöntem ile matematikte kullanılan Epilson-Delta yöntemini kastetmiyorum. Bu iki yöntem arasında hiçbir açıdan hiçbir benzeşme bulunmuyor. Olması da olanaksız.•Siyasette kullanılan bir yöntem olarak başarılı siyasetçiler yöntemini, çok kez kullanılmış olup ülkemizde bir çok kez denenmiş ve başarılı olmuştur .Bu yazı ile ilk kez Gelibolu,da yaşayan siyasetle ilgili kişiler için gündeme getirmeye çalışacağım.•Ben YÖNTEM adı verim siz daha iyi isim bulun. yöntem, siyasette başarılı olmak için gerekli olan 5 bileşeni ifade ediyor. Bu bileşenler şunlardır:•• Disiplinli çalışma•• Empati•• Liderlik•• Teşkilatlanmada başarı•• Akademik yardım•Yukarıdaki 5 bileşen, siyasette başarılı olmanın ve bir siyasi partiyi başarıya taşımanın anahtarlarıdır.•X Parti, girmiş olduğu 2 seçimde de bu yöntemleri kullanarak büyük başarılar elde etmiş, merkez sağdaki partileri barajın altına iterken terörün en yoğun yaşandığı günlerde milliyetçi örgütlü partisi olan XXP’nin yükselişini engellemiş, solda ise neredeyse tek parti olarak seçime giren XXXP’nin hayal kırıklığı yaşamasını sağlamıştır.•X Parti’ye seçim zaferini getiren bu 5 önemli unsur, bütün ülkelerde siyasette başarının anahtarı olarak kullanılabilir.•Siyasetin değişen çehresinde kitlelere daha yakın olmak, onları anlayabilmek, onları inançla örgütleyebilmek ve akademik (bilimsel) çalışmalardan yararlanmak, başarıya ulaşmak için gerekli olan siyasi çalışmalardır. Bu nedenle, yöntemin 5 unsurunu, siyasette başarının olmazsa olmaz (sine qua non) ilkeleri olarak görmek gerekir.•Bu çalışmada, siyasette yöntemin 5 unsurunu sırasıyla açıklamaya, örnekler vermeye ve sonuçta da bu yöntemi siyaset bilimi alanına kazandırmaya çalışacağız.•Disiplinli çalışma yöntemde ilk unsur, disiplinli çalışmadır. Siyasette ve siyasal çalışmalarda disiplinli çalışmak, başarıya giden yolun ilk adımını oluşturur. Disiplin olmaksızın hiçbir çalışmadan beklenen verim alınamaz ve çalışmanın etkin sonuçlar üretmesi beklenemez.•Siyaset ve siyasal çalışma, uzun dönemli ve çok kapsamlı bir çalışmayla yürütülen zor bir uğraştır. Bir ülkedeki bütün seçmenler ve geleceğin seçmenleri olarak bütün gençler, siyasetin merkezinde bulunan ve üzerlerinde samimiyetle çalışılması gereken öğelerdir. Her birey özeline kadar inen bu titiz çalışma, siyasetin kapsamının bireyden devlete kadar uzanan bütün alanları kapsadığını ortaya koymaktadır.•Seçimlerde başarı, etkin ve başarılı seçim kampanyalarından çok, içinde bulunulan siyasal konjonktür ve uzun dönemli disiplinli siyasal çalışmalar ile yakından ilintilidir. Seçimlerin hemen öncesinde, büyük ölçüde, seçimlerde başarılı olabilecek partiler ve adaylar belli olmaktadır.•Seçim kampanyaları, kritik seçimlerin sonucunu belirli ölçülerde değiştirebilir. Ancak seçimlerden hemen önce başlatılacak seçim kampanyalarının sonuca etkisi, hiçbir durumda, toplam oyların % 5-10‘unu geçemeyecektir.•Seçim çalışmalarındaki disiplin, seçimlerin sonucunu etkilemeye dönük organize, sonuç alıcı, kapsamlı, uzun dönemli, deneyimleri ve bölgesel özellikleri dikkate alan ve işbölümüne dayalı çalışmaları ifade eder.•Disiplinli seçim çalışmalarında sonuca yönelik ve sonucu etkileyici çalışmalar yapılır. Laf olsun diye yapılan ve adayların kişisel kimliklerini ön planda tuttuğu seçim çalışmaları, disiplinden yoksundur. İkna edici, destekleyici, toleranslı, özeleştiriden kaçınmayan, partiyi seçmenle bütünleştiren, seçmenin psikolojisine hitap edebilen, ciddi, güler yüzlü bir seçim kampanyası, ancak disiplinli bir seçim çalışması ile yapılabilir.•Disiplinli çalışma, seçim çalışmalarında önceliklerin belirlenmesini gerekli kılar. Seçim çalışmalarında disiplin, önceliklerin saptanarak siyasal sermayenin ve kaynakların sonuç alıcı ve sonucu etkileyici alanlarda kullanılmasını gerektirir. Bu kapsamda, partiye seçimlerde oy vermesi muhtemel kesimler üzerinde çalışmak, yalnızca rakip muhalif partiler ile polemiğe girmek, oy tabanı yüksek kesim temsilcileri ile ilişkileri sıcak tutmak, kapsayıcı ve barışçıl konuşmalar ve söylemlerde bulunmak, başarılı kampanyalarda denenmiş ve başarılı olmuş parti öncelikleri olarak belirlenmektedir.•Seçim çalışmalarında disiplinli çalışmanın yapılabilmesi için bu çalışmaları yürütecek uzman bir ekibin oluşturulması, bu ekibin de il ve ilçelerde disiplinli çalışmaları sağlayacak ve denetleyecek kişileri eğitmesi gerekir. Bu durumda, disiplinli seçim çalışmalarının bir gereği de parti okulunun kurulması ve parti içi eğitim seminerleri ile disiplinli çalışmanın başarılması ve denetlenmesi gerekir. Seçim çalışmalarında uzun döneme yayılmış disiplinli çalışmalarını,X Parti’nin başarılı biçimde yürüttüğü ve bunun sonuçlarını son seçimlerde açık bir seçim zaferiyle aldığı görülmüştür.•Bütün seçim çalışmalarında disiplinli, bireysel çıkışları önleyen, parti içi eğitim çalışmalarını ilçe örgütlerine kadar ulaştırmış bir örnek olarak X Parti, Delta yönteminin ilk ilkesini başarılı biçimde uygulamıştır.•Empati •Siyasette başarının anahtarı olan yöntem ikinci unsuru, empatik davranış ve tutumlardır. Empati, insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışması ve buna göre davranış ve tutumlar geliştirmesi sürecidir. Basit bir kavram gibi görünen empati, siyasette olduğu gibi her alandaki başarının anahtarıdır.•Siyasetin temel unsuru, insandır. Seçmeni anlamadan ve onu kazanmadan siyasette başarılı olmak mümkün değildir. Bu nedenle, siyasette başarılı olmak için siyasetçiler, kendilerini seçmenin yerine koyabilmeli, seçmenin duygu ve düşüncelerini anlayabilmeli ve bu verilere göre tavırlar geliştirmelidirler.•Siyasette empati, seçmen tercihlerini etkileyen dışsal çevre unsurlarının anlaşılabilmesi kapsamında önemsenir. Bunlar arasında ülkenin ya da seçim bölgesinin ekonomik ve siyasal yapısı, gelenekler, görenekler, seçmenin kültürel alışkanlıkları, siyasal davranış kalıpları gibi unsurlar bulunmaktadır. Bir ülkede muhafazakar geleneklerin güçlülüğü ya da bireyci kültürün gelişkinliği gibi unsurların, siyasal davranış ve siyasal kültüre etkisi bulunduğu görülmektedir. Siyasal davranış ve kültür de seçmen tercihlerini belirlemektedir.•Empatinin siyasette kullanılmasında daha önemli olan ikinci kapsama alanı, “seçmenin kişilik özellikleri” ve “psikolojik yapısı” olarak belirlenir. Bu unsurların ilk bölümü, seçmenin cinsiyeti, gelir durumu, rengi, ırkı, eğitim durumu gibi bireyin toplumdaki yerini belirleyen özelliklerden oluşmaktadır. Siyasette empatik davranış, seçmenin psikolojik özelliklerinin bilinmesini de gerektirir. Seçmenlerin seçim dönemindeki ve bölgesel olarak (örneğin Karadeniz ve Akdeniz insanının psikolojilerindeki belirgin farlılıklar gibi) mevcut psikolojik yapısının anlaşılması, seçmeni anlamak açısından önemlidir. Seçmenin olaylara ve siyasal gelişmelere bakışındaki iyimser ya da kötümser olma durumu, seçim dönemindeki duygusal yapısı ve sorunlara karşı gösterdiği duyarlılık derecesi, kişilik özellikleri başlığında değerlendirilmektedir.•
Seçim kampanyalarını ve siyasal çalışmaları yürütenlerin seçmenlerin kişisel özelliklerini iyi bilmeleri ve kampanyaları ve siyasi etkinlikleri buna göre planlamaları gerekir. Seçmenlerin genelde ve seçim öncesinde olaylara bakışını ve siyasal kimliğini belirleyen bir diğer unsur; iyimser ya da kötümser olmaları, saldırgan bir kişiliğe sahip olup olmadıkları, olaylar karşısında gösterdikleri tolerans dereceleri gibi kişilik özellikleridir. Genel olarak toplum bireylerinin (özellikle Akdeniz insanına özgü) psikolojik kişilik özelliklerinin belirlenerek seçim kampanyalarında buna yönelik taktiklere ağırlık verilmesi yoluna gidilmelidir. Bütün bunları başarmanın yolu ise kendisini seçmenin yerine koymayı başarabilen siyasal çalışmalardır. Buna da siyasette empati kullanımı ismini veriyoruz. Devamı Pazartesi..

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın